PROGRAM SPOTKANIA

9:30 ? 10:00

As long as you take care of your hair extensions, styling them can be easy.

wigs for women
It is a good idea to inquire about the quality of the extensions before making a purchase if you intend to use hot styling tools. Inexpensive hair extensions for short hair extensions may be sensitive to heat and could burn if you use a hot curling iron, flat iron, or hot rollers. 

High-quality extensions, such as those made from monofiber or thermofiber, can withstand more heat but may cost more. Before using hot styling tools, you should check the quality of your extensions and use the lowest heat settings if they are low-quality.Most synthetic hair extensions for short hair are straight. If you want to curl your extensions, you may want to use hair curlers that roll into the hair to avoid accidentally burning the hair extensions. After dipping the hair extensions in very warm water, roll the curlers into the hair, and let them them dry naturally. Your extensions will be curly when you remove the rollers.

10:00 ? 10:15

10:15 ? 10:45

Regionalny Punkt Kontaktowy- wsparcie od przygotowania do rozliczenia projektu badawczego UE.

Katarzyna Markiewicz-?liwa, Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika ?l?ska

Biuro Obs?ugi Projektów Europejskich Politechniki ?l?skiej

Jak sfinansowa? projekt badawczy ze ?rodków krajowych?

Programy NCN: OPUS/SONATA/PRELUDIUM/MAESTRO/SYMFONIA

Program MNiSW: Iuventus Plus

Ewa Mendec, Katarzyna Dudek,

Biuro Obs?ugi Projektów Krajowych Politechniki ?l?skiej

10:45 ? 11:15

Od pomys?u do realizacji - projekt PBR

Prof. dr hab. in?. Jaros?aw Mamala, Politechnika Opolska

Innowacyjne projekty o charakterze wdro?eniowym i komercjalizacyjnym finansowane przez NCBR

Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Instytut Metali Nie?elaznych

11:15 ? 11:30

Przerwa kawowa

11:30 ? 12:15

Horyzont 2020 ? perspektywa finansowania badań i innowacji
w latach 2014-2020

Konkurs HARMONIA na mi?dzynarodowe projekty badawcze

Oferta Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców

Dominika Raróg-O?li?lok, Anna ?ukaszkiewicz-Kierat

Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika ?l?ska

Biuro Obs?ugi Projektów Europejskich Politechniki ?l?skiej

12:15 ? 12:45

Projektowa przygoda w Programach Ramowych UE

Prof. dr hab. in?. Ryszard Bia?ecki

Prorektor ds. Wspó?pracy Mi?dzynarodowej Politechniki ?l?skiej

12:45 ? 13:00

Przerwa kawowa

13:00 ? 13:45

Nowe mo?liwo?ci w Funduszach Strukturalnych

Anna Ober, Biuro Obs?ugi Projektów Strukturalnych Politechniki ?l?skiej

13:45 ? 14:15

Budowa Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

B?a?ej ?migas, ?l?ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

14:15 ? 15:30

Piknik pod chmurk?

program w wersji pdf